ALGEMENE VOORWAARDEN

WPT-Zwolle | ALGEMENE VOORWAARDEN, Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van WPT- Zwolle, statutair gevestigd te Zwolle, en van de aan haar gelieerde ondernemingen.


Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WPT-Zwolle en/of aan haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen: “verkoper”, en een koper, waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Verkoper gaat, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, niet akkoord met algemene voorwaarden van koper.


Artikel 2. Overeenkomst

1. Alle door verkoper uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij anders door verkoper word aangegeven. 2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven. De samengestelde prijsopgaven voor bijvoorbeeld gehele objecten bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen de opgegeven prijs voor het gedeelte, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 3. Verkoper is slechts aan een door koper gegeven opdracht gebonden indien en nadat de opdracht door verkoper schriftelijk is bevestigd, of nadat verkoper met de feitelijke uitvoering van de opdracht is aangevangen. 4. De inhoud van de website, folders, catalogi en andere documentatie van verkoper, zoals prijzen, maten, kleuren, montage-instructies en overige specificaties, is aan wijziging onderhevig en bindt verkoper niet, tenzij naar die inhoud uitdrukkelijk wordt verwezen in de overeenkomst. Elke nieuwe prijsnotering van verkoper stelt de voorgaande buiten werking. 5. zal naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap adviezen, berekeningen, tekeningen en andere informatieverstrekking verschaffen, maar staat niet in voor het bereiken van de hiermee beoogde
resultaten. De door verkoper verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen en andere informatie (bijvoorbeeld omtrent kwaliteit, capaciteit en/of resultaten) zijn derhalve geheel vrijblijvend en worden verstrekt bij wijze van voor verkoper niet bindende informatie. Voor enige directe of indirecte
schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of haar leidinggevende ondergeschikten voortvloeiend uit de in dit artikellid vermelde advisering en/of informatieverstrekking, is verkoper niet aansprakelijk. Koper vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden ter zake. Indien een beroep op deze bepaling in rechte niet wordt gehonoreerd, geldt in ieder geval de aansprakelijkheidsbeperking van artikel 8 van deze voorwaarden.


Artikel 3. Levering, levertijd

1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen geschiet, bij orders boven een factuurwaarde van €125 (exclusief btw), levering ‘’Franco afleveringsadres voor zover dat via een verharde weg bereikbaar is en op de begaande grond. 2. Bij orders beneden een factuur waarde van €125 (exclusief btw) worden door verkoper vast te stellen vrachtkosten, administratie en orderbehandelingskosten in rekening gebracht door verkoper aan koper. 3. Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel worden bezorgd. Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor levering is de koper zonder ingebrekestelling in verzuim en zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. Koper zal in dat geval alle aanvullend kosten waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. 4. Een overeengekomen levertijd is geen
fatale termijn tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient koper verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 5. De levertijd gaat pas in nadat koper alle gegevens, waarvan verkoper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan koper redelijkerwijsbehoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, aan verkoper heeft verstrekt. Bij tijdverlies veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen door koper aan één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere verplichting van koper wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is. Als wijzigingen in de opdracht aan verkoper ertoe leiden dat de voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde tijd langer is, wordt de levertijd met die extra benodigde tijd verlengd. Het is verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren en betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden. Overschrijding van de levertijd geeft koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding en/of
opschorting, tenzij koper opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper bewijst of dat er sprake is van overmacht zoals bedoeld in artikel 10.3 van deze voorwaarden. Koper is verplicht leenemballage op zijn kosten binnen veertien dagen na levering leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en kosten van vervanging, herstel of reiniging.


Artikel 4. Reclamaties; garantie

1. Verkoper zal koper de zaken leveren overeenkomstig de omschrijving en in de hoeveelheid zoals in de (eventueel later gewijzigde) offerte of opdrachtbevestiging omschreven, zij het dat geringe afwijkingen in kleur kwaliteit en/of specificaties toelaatbaar zijn, voor zover daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de gebruikswaarde. 2.koper is verplicht geleverde zaken te controleren ongeacht de plaats van levering. Eventuele reclamaties dienen schriftelijk binnen 5 werkdagen na levering te geschieden; wanneer koper niet binnen deze termijn reclameert, wordt hij geacht het geleverde akkoord te hebben bevonden. 3.Gekochte zaken kunnen in geval van reclamaties slechts door koper worden geretourneerd nadat hierover met verkoper overeenstemming is bereikt. Verkoper heeft aan retournering van gekochte zaken voorwaarden verbonden. De zaken dienen te behoren tot het voorraadassortiment van verkoper. Speciaal door verkoper voor koper bestelde zaken worden in geen geval retour genomen. Zaken dienen onbeschadigd, onbeschreven en in de originele verpakking te worden geretourneerd. Voor retour genomen zaken worden door verkoper kosten in rekening gebracht, gelijk aan een bedrag van 10% van de factuurwaarde exclusief btw, met een minimum van € 35,00. Indien een retour te nemen artikel door verkoper aan de leverancier of fabrikant geretourneerd moet worden en deze berekent hiervoor retournamekosten, dan zullen deze aan koper doorberekend worden. Reclamaties dienen te zijn voorzien van artikelnummer(s) en order- of
factuurnummer en een aanduiding van en toelichting op de van toepassing zijnde retourreden. 4. Koper zal in geen geval enige aanspraak op verkoper kunnen doen gelden nadat hij het geleverde geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen, be- of verwerkt of dit heeft laten doen. Koper is verantwoordelijk voor de gevolgen van ondeugdelijkheid en onduidelijkheid van door hem aan verkoper verstrekte modellen of gegevens die van belang zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. Ter zake van beschadiging van lak- en chroomwerk kan verkoper geen garantie
verlenen tenzij die beschadiging een gevolg is van kwaliteits- of constructiefouten van andere onderdelen. 5. Met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden bepaalde wordt door verkoper uitsluitend garantie verleend overeenkomstig de garantiebepalingen van de toeleverende
fabrikant/producent. 6. De garantie omvat uitsluitend de tijdens kantooruren uit te voeren reparatie of vervanging, ter keuze van verkoper, van (onderdelen van) het geleverde die gedurende de garantieperiode gebreken vertonen ten gevolge van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten. Is
reparatie of vervanging niet mogelijk, dan vergoedt verkoper de factuurwaarde van het gebrekkige product. Indien geen andere garantietermijn is vermeld geldt de garantie gedurende 1 jaar nalevering. Alle vervangen zaken en onderdelen daarvan worden eigendom van verkoper. 7. De garantie geldt niet indien het geleverde is beschadigd door een ongeval, misbruik, een verkeerd gebruik of een verkeerde toepassing of als resultaat van niet door verkoper aan het geleverde uitgevoerde werkzaamheden of indien de schade het gevolg is van een anderszins onjuiste behandeling. De garantie geldt evenmin indien koper zijn verplichtingen jegens verkoper niet is nagekomen. 8. Op straffe van verval van iedere garantie door of aansprakelijkheid van verkoper dient koper binnen tien werkdagen na het constateren van gebreken aan het geleverde verkoper daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen onder duidelijke vermelding van de gebreken. 9. Koper is niet gerechtigd op grond van een beroep op de garantie betaling uit te stellen of te weigeren. Behoudens de hiervoor omschreven garantie wordt door verkoper geen enkele garantie op het geleverde verleend.


Artikel 5. Betaling; incassokosten

1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van verkoper. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum, zonder dat betaling heeft plaatsgevonden, is koper in verzuim; koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a BW). Indien koper in verzuim is, is verkoper gerechtigd zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. 2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van koper zullen de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar zijn. 3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 4. Door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 5. Elke overeenkomst wordt door verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit door verkoper in te winnen informatie de voldoende kredietwaardigheid van koper blijkt. Verkoper
behoudt zich het recht voor te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling bij aflevering, of nadere zekerheden voorafgaande aan aflevering en/of installatie te verlangen, indien zij dit in verband met de financiële positie van koper noodzakelijk acht. 6. Is koper in gebreke of in verzuim met het
nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Deze kosten worden gesteld op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 150. Indien verkoper aantoont hogere kosten te
hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.


Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

1. Verkoper blijft eigenaar van alle door haar aan koper krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken totdat koper de tegenprestatie(s) met betrekking tot al deze zaken volledig is nagekomen. Indien verkoper krachtens deze overeenkomst(en) diensten heeft verricht of dient te verrichten, blijven de in de vorige zin bedoelde zaken eigendom van verkoper totdat koper ook de vorderingen van verkoper betreffende de tegenprestatie(s) ter zake daarvan volledig heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor vorderingen die verkoper op koper verkrijgt wegens niet-nakoming door koper van zodanige overeenkomst(en). Ondanks het eigendomsvoorbehoud van verkoper worden de geleverde zaken door koper voor eigen rekening en risico gehouden. 2. Door verkoper afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. In geval van faillissement of surseance van betaling van koper is ook het doorverkopen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan. Overigens is koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. 3. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan en zich nog in handen van koper bevinden, zal koper op eerste verzoek van verkoper ten gunste van verkoper een (stil) pandrecht vestigen tot meerdere zekerheid voor vorderingen die verkoper uit welken hoofde dan ook op koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door verkoper geleverde zaken die door of in opdracht van koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor verkoper haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren. 4. Indien koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij
zulks niet zal doen is verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij koper of derden die de zaak voor koper houden weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete
van 10% van het door hem verschuldigde per dag. 5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.


WPT-Zwolle | ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 7. Prijzen

1. Prijzen zijn exclusief btw en eventuele bijkomende kosten, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 2. Verkoper heeft het recht prijzen te wijzigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Koper heeft in geval van prijswijziging het recht de gesloten overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke verklaring indien sprake is van een prijsverhoging van meer dan 10%. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming door koper van de prijsverhoging te geschieden. Indien een prijsverhoging een gevolg is van een wettelijke of andere overheidsmaatregel heeft verkoper het recht de prijsverhoging door te berekenen aan koper, zelfs indien is overeengekomen dat de prijs vast is, zonder dat dit leidt tot een ontbindingsrecht van koper.


Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 4 van deze voorwaarden. 2. De aansprakelijkheid van verkoper is, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar van verkoper in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende zaken, van de betreffende zending. 3. Verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving en andere indirecte schade waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, eventuele aansprakelijkheid van koper jegens derden. 4. Koper vrijwaart verkoper tegen aanspraken op schadevergoeding van derden in verband met door verkoper aan koper geleverde zaken of voor koper verrichte diensten, indien en voor zover verkoper jegens deze derde(n) niet aansprakelijk zou zijn geweest ingevolge de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, indien deze derde(n) zelf koper was/waren geweest. 5. De aansprakelijkheidsbeperkingen in deze algemene voorwaarden gelden ook ten behoeve van derden, die door verkoper worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst, jegens koper. 6. Elke aansprakelijkheid van verkoper jegens koper vervalt na verloop van één jaar nadat de zaken volgens de overeenkomst aan koper zijn geleverd of aan koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij koper voordien een rechtsvordering tegen verkoper heeft ingesteld. 7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 9. Beëindiging van de overeenkomst

1. De vorderingen van verkoper op koper zijn onmiddellijk opeisbaar in onder andere de volgende gevallen: indien na het sluiten van de overeenkomst aan verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper goede grond geven te vrezen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; in geval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie van koper; indien verkoper koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is; indien koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst. In genoemde gevallen is verkoper bevoegd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van koper de hierdoor door verkoper geleden schade te vergoeden en onverminderd de overige aan verkoper toekomende rechten. 2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan verkoper zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 3. Indien verkoper gerechtigd is om de geleverde zaken als eigendom terug te vorderen, is koper gehouden om verkoper de plaats aan te wijzen waar
de zaken zich bevinden, de zaken als eigendom van verkoper te identificeren, en verleent koper verkoper reeds nu voor alsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te laten betreden teneinde de zaken terug te nemen.


Artikel 10. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen:
stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan verkoper afhankelijk is; de omstandigheid dat verkoper
een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; overheidsmaatregelen, zoals import- of exportbeperkingen, die verkoper verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen; bovenmatig ziekteverzuim; terroristische aanslagen; beperking of stopzetting van de levering van energie al of niet door openbare nutsbedrijven; brand; stagnatie door vorstverlet of andere weersinvloeden; computerstoringen en algemene vervoersproblemen. 2. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoper haar verbintenis had moeten nakomen. 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van verkoper opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat. 4. Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.Artikel 11. Intellectuele- en industriële eigendomsrechten 1. Alle door verkoper verstrekte tekeningen, afbeeldingen, catalogi en andere gegevens blijven eigendom van verkoper en moeten op verzoek van verkoper direct aan verkoper worden teruggezonden. 2. Koper is niet gerechtigd om de in het vorige lid genoemde bescheiden en gegevens te vermenigvuldigen, na te maken en/of aan derden te verstrekken of ter inzage te geven. 3. Ingeval van verkoop en/of montage naar tekeningen, modellen of andere aanwijzingen, in de ruimste zin des woord, welke verkoper van koper heeft ontvangen, draagt koper de volle verantwoordelijkheid dat door verkoop en/of montage van de betreffende zaak geen merk, octrooi of soortgelijk recht van derden wordt aangetast. Indien een derde op grond van enig beweerd recht tegen de verkoop bezwaar maakt, is verkoper gerechtigd terstond de werkzaamheden ter zake te staken, daarvan kennis te geven aan koper en van deze schadevergoeding te vorderen, zonder dat verkoper jegens koper tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Koper zal verkoper ter zake van aanspraken van derden als hier bedoeld ten volle vrijwaren.
Artikel 12. Toepasselijk recht en geschilbeslechting 1. Overeenkomsten tussen verkoper en koper worden beheerst door het Nederlands recht (met
uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG)). 2. Alle geschillen tussen verkoper en koper zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde (Nederlandse) rechter van de plaats waar WPT-Zwolle statutair gevestigd is.


Artikel 13. Wijziging van de algemene voorwaarden, vertalingen

1. Verkoper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan koper toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is meegedeeld,
treden wijzigingen jegens koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld. 2. In geval van verschillen tussen vertalingen van deze voorwaarden en de Nederlandse tekst van de voorwaarden prevaleert laatstgenoemde.